Menu
Your Cart

Εγγύηση

α) Η «Paradox Hellas A.E.» εγγυάται τα προϊόντα τα οποία πωλεί σύμφωνα με τις καθιερωμένες διατάξεις εγγύησης οι οποίες παρέχονται στον Αγοραστή, όπως αυτές καθιερώνονται από το εθνικό δίκαιο, και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περίοδος εγγύησης για προϊόντα “Paradox” που αγοράζονται από το επίσημο κανάλι διανομής (Paradox CA - Paradox Hellas A.E.) και φέρουν σειριακό αριθμό/πιστοποιητικό γνησιότητας που επιβεβαιώνεται πως έχει αγοραστεί από την Paradox Hellas A.E. από 14/11/2022, θα καλύπτονται με συνολική εγγύηση καλής λειτουργίας 24 μηνών + 60 μήνες επιπλέον (7 χρόνια συνολικής εγγύησης καλής λειτουργίας). Ο Αγοραστής με το παρόν θεωρείται ότι αναγνωρίζει κατανοεί και αποδέχεται πλήρως την εγγύηση την οποία έχουν τα προϊόντα που αγοράζει από «Paradox Hellas A.E.». Η εγγύηση αυτή αντικαθιστά και ακυρώνει οποιαδήποτε άλλη συμβατική, νομική ή άλλη εγγύηση, ή δήλωση, ρητή ή υπονοούμενη, ή βάση θεσμού, εθίμου, εμπορικής συνήθειας, πορείας συναλλαγών και καλύπτει μόνο ότι δηλώνεται στο παρόν. Ειδικότερα δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε υπονοούμενη ή άλλη εγγύηση ως προς την εμπορικότητα, απόδοση ή καταλληλότητα.

β) Η εγγύηση καλής λειτουργίας του προϊόντος ή της συσκευής παρέχεται από την Κατασκευάστρια Εταιρεία, η οποία εγγυάται ότι καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που καλύπτει η εγγύηση τα προϊόντα ή τα μέρη αυτών δεν φέρουν κανένα ελάττωμα εκ κατασκευής.
γ) Τα προϊόντα της εταιρείας διαθέτουν εγγύηση, σύμφωνα με τους γενικούς όρους συναλλαγών της Ε.Ε.
δ) Οι υποχρεώσεις εγγύησης της «Paradox Hellas A.E.» περιορίζονται ρητά στην επισκευή ή αντικατάσταση οποιουδήποτε ελαττωματικού εξοπλισμού ή τμήματος αυτού όπως καθορίζεται ανωτέρω. Σε καμία περίπτωση, το κόστος αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος δεν δύναται να υπερβαίνει την αναγραφόμενη τιμή μονάδος του προϊόντος.
ε) Η εγγύηση δεν καλύπτει επισκευή ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Κατασκευάστριας Εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε βλάβη ή ζημιά οφειλόμενη στη μεταφορά ή εγκατάσταση του προϊόντος από εναλλαγές ή πτώση της τάσης του ρεύματος κτλ.
Η εγγύηση επίσης δεν καλύπτει το κόστος μετακίνησης και εγκατάστασης της συσκευής καθώς και το κόστος των αναλωσίμων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.
στ) Τυχόν αντικατάσταση ή επιδιόρθωση ελαττωματικού προϊόντος από την Εταιρεία γίνεται μόνο για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται ως αρχική εγγύηση. Με το πέρας του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται ως αρχική εγγύηση η εταιρεία δεν φέρει τον κίνδυνο, για οποιοδήποτε ελάττωμα ή πλημμέλεια του προϊόντος.
ζ) Η μεταφορά του προϊόντος ή της συσκευής προς επισκευή γίνεται με ευθύνη και έξοδα του Αγοραστή. Εάν η μεταφορά γίνει κατόπιν επιθυμίας του Αγοραστή από την Εταιρεία, αυτή γίνεται για λογαριασμό του και επιβαρύνεται με έξοδα μεταφοράς ο Αγοραστής.

Πληροφορίες:
α) Ο Αγοραστής αναγνωρίζει και παραδέχεται ότι οποιαδήποτε εφεύρεση, ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορική ονομασία, βιομηχανικό σχέδιο, έγγραφο το οποίο μπορεί να έχει πνευματικά δικαιώματα ή αντικείμενο καθώς και οποιαδήποτε τεχνογνωσία ή εμπορικό μυστικό περιλαμβανομένων, αλλά και χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε μηχανικής προδιαγραφής ή εγγράφου (περιγραφόμενων στο εξής ως «Βιομηχανική Ιδιοκτησία και πνευματική ιδιοκτησία») η οποία αποκαλύπτεται ή παρέχεται από την «Paradox Hellas A.E.» προς τον Αγοραστή, τους υπαλλήλους ή τους πράκτορες του και χρησιμοποιείται από την «Paradox Hellas A.E.» σε σχέση με τα προϊόντα της αποτελεί αποκλειστικό περιουσιακό στοιχείο της «Paradox Hellas A.E.».
β) Ο Αγοραστής θα τηρεί εμπιστευτική οποιαδήποτε Βιομηχανική Ιδιοκτησία εκτός από εκείνη η οποία τώρα είναι ή στο μέλλον θα καταστεί δημόσια γνωστή όχι μέσω σφάλματος του Αγοραστή και / ή οποιουδήποτε προσώπου υπό τον έλεγχο του και ο Αγοραστής θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα να διατηρεί την εμπιστευτικότητα της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας αυτής.
γ) Ρητά συμφωνείται ότι ο Αγοραστής απαγορεύεται να εξάγει τα προϊόντα στο εξωτερικό. Σε τέτοιας περίπτωση ο Αγοραστής θα είναι υπόχρεος σε καταβολή- ποινική ρήτρα ποσού ίσο με την αξία του τιμολογίου, προσαυξημένο κατά το 60% αυτής.

Γενικές Διατάξεις:
α) Το παρόν και οποιαδήποτε σχετική συμφωνία θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Τα Δικαστήρια των Αθηνών θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία επί οποιασδήποτε διαφοράς η οποία σχετίζεται με την αγορά από τον Αγοραστή προϊόντος από την «Paradox Hellas A.E.» (ρήτρα παρέκτασης αρμοδιότητας).
β) Το παρόν και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο (περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των συμβάσεων διανομής οι οποίες έχουν υπογραφεί) διατυπώνει ολόκληρη την συμφωνία μεταξύ των μερών σε σχέση με το αντικείμενο του παρόντος και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συζητήσεις, δηλώσεις, κατανοήσεις και συμφωνίες, κτλ, μεταξύ των μερών σε σχέση με το ανωτέρω αντικείμενο, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε όρου ή συνθήκες που εμφανίζεται στις παραγγελίες αγοράς του Αγοραστή. Το παρόν μπορεί να μεταβληθεί, τροποποιηθεί ή αλλάξει μόνο με έγγραφο το οποίο θα υπογράφεται από αμφότερα τα μέρη.
γ) Εάν οποιοσδήποτε επιμέρους όρος ή διάταξη του παρόντος ή οποιασδήποτε σχετικής σύμβασης κριθεί, σε οποιαδήποτε έκταση, από ένα Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ότι είναι άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, το υπόλοιπο του παρόντος δεν επηρεάζεται και ισχύει.
δ) Οποιαδήποτε ένσταση του Αγοραστή αφορούσα στα προϊόντα πρέπει να γνωστοποιείται με έγγραφη επιστολή του στην Εταιρεία εντός της αποσβεστικής προθεσμίας των 5 ημερών, άλλως ο αγοραστής θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ποιότητα και τις λοιπές ιδιότητες του προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω περιορισμού των συστημάτων συναγερμού, H Paradox δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόδοση του συστήματος ασφαλείας και δεν είναι υπεύθυνη για τις συνθήκες που προκύπτουν από την αδυναμία του προϊόντος για να λειτουργήσει. Παρακαλείστε λάβετε υπόψη σας την  ενότητα  “Περιορισμοί λειτουργίας συστήματος συναγερμού“.

Πρότυπη εγγύηση Paradox Security Systems

Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας και τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.